Vedtægter

for

Foreningen

Yoga123dk

Rev. 2018-04-06

 • 1. Hjemsted

Foreningens navn er Yoga123dk med hjemsted i Haderslev Kommune.

Stiftet 06. april 2018.

 • 2. Formål

Foreningens formål er at udbrede glæden ved motion og fremme interessen for Hatha Yoga samt styrke det sociale samvær omkring denne fælles interesse i Haderslev kommune.

 • 3. Medlemskab

Foreningen optager enhver som medlem, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens vedtægter.

I foreningen kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer enten som aktive eller som passive.

Et medlem kan til en hver tid forlade foreningen. Udmeldelsen skal ske skriftlig til det medlemsansvarlige bestyrelsesmedlem.

 • 4. Organisationsforhold

Foreningen skal være medlem af DGI Sønderjylland.

 • 5. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingenttyper.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens aktiver eller udbytte af nogen art.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontingentet.

 • 5.1. Eksklusion

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge (med mindst 2/3 dele af fremmødte) at ekskludere medlemmet. Medlemmet har ret til at fremsætte sine synspunkter over for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde inden udelukkelsen.

Det udelukkede medlem kan indbringe kendelsen på den følgende generalforsamling

Ved restance, kan bestyrelsen udelukke et medlem fra deltagelse. Medlemmer, der er udelukket på grund af restance, skal, for at kunne optages på ny, betale kontingentrestancen samt nyt kontingent.

 • 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i starten af marts måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse skal ske til medlemmerne via en af de kommunikationskanaler foreningen benytter.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget vedtægtsændring og beslutning om foreningens ophør
jf. § 9 og 10

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer, der er restancefri. Medlemmer under 18 år kan lade sig repræsentere ved en af sine forældre/værge, der i børnenes sted har stemmeret. Hvert medlem/værge/forældre råder kun over en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 18 år (ikke værge/forældre).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1.    Valg af dirigent (Evt. 2 stemmetællere).
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.    Indkomne forslag.
5.    Valg af bestyrelse samt suppleant.
6.    Valg af revisor samt suppleant.
7.    Eventuelt.

Vedtagne beslutninger føres til protokols og underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom, vedlagt dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsendelse. Ekstraordinær generalforsamling varsels i lighed med ordinær generalforsamling.

Vedtagne beslutninger føres til protokols og underskrives af dirigenten. 

 • 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 3, maksimum 5 medlemmer og
1 suppleant.
Der vælges ligeledes hvert år en suppleant til bestyrelsen.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og vælges
med 1-2 i lige år og 2-3 i ulige år.

Bestyrelsen konstituere sig selv efterfølgende med minimum formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 • 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet og medlemsregistret føres vha. online programmet Conventus.

Regnskabet, der forelægges den ordinære Generalforsamling, skal være revideret af 1 blandt medlemmer (udenfor bestyrelsen) valgt revisor.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Revisoren laver skriftligt ”Revisor beretning” til regnskabet. Udleveres sammen med regnskabet.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen giver kassereren fuldmagt til egenhændigt at betale beløb under et aftalt beløb. Ved beløb over, skal formanden eller en fra bestyrelsen sammen med kassereren kvittere herfor. Beløbets størrelse skal fremgå af første bestyrelsesmødes referat og bestyrelsens forretningsorden. Ved lån og pantsætning skal hele bestyrelsen kvittere.

 • 9. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

 • 10. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves et flertal på 3/4 af de fremmødte medlemmer. Opløsning skal vedtages, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler/aktiver anvendes til almene formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling   06. april 2018.